VEPRIMTARIA

 

English Language Centre ka për objekt veprimtarie organizimin e kurseve të gjuhëve të huaja, gjuhës angleze dhe gjuhës gjermane.

Kurset e gjuhës angleze organizohen për të gjitha nivelet dhe moshat:

-          Për parashkollorë ( grup mosha 5-6 vjeçar)

-          Për fëmijët shkollorë, (shkolla fillore), praj klasës së I

-          Për nxënësit e shkollave të mesme, dhe

-          Për të rritur.

Bazuar në vitet e përvojës, stafi i mësimdhënës i gjuhës angleze ka hartuar një numër të suksesshme të programeve për të mësuar gjuhën angleze. Programet rishqyrtohen çdo vjet, para fillimit te secilit nivel dhe zgjerohen  sipas nevojave dhe kërkesave të pjesëmarrësve.

Mësimi  është i bazuar në një shumëllojshmëri të metodave kreative dhe inovative, të gjitha në përputhje me gjuhë të ndryshme, llojin ose kohëzgjatjen e kursit. Përveç kësaj, metodat e mësimdhënies janë përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme në përputhje me trendet globale në fushën e mësimit të gjuhëve të huaja. Pavarësisht nga gjuha, lloji dhe kohëzgjatja e kursit, në kurset tona të gjuhës, vëmendje e madhe i është kushtuar motivimit te nxënësit që të zhvillojnë aftësinë e tyre për të mësuar një gjuhë të huaj dhe në mënyrë efikase dhe të lehtë për ta zgjeruar atë.

Mësimdhënës të kualifikuar, dinamik dhe me përvojë janë shumë të përkushtuar për thirrjen e tyre dhe gjithmonë të gatshëm për të ofruar cilësi të lartë të mësimdhënies, por edhe çdo ndihmë të nevojshme apo përkrahje.

Klasat në të cilat mësimi zhvillohet janë të këndshme, me ajër të kondicionuar dhe të pajisura me pajisje moderne, të madhësive të ndryshme, varësisht nga qëllimi dhe interesimi i individëve, grupeve të mëdha apo të vogla, të fëmijëve apo të rriturve. Të gjitha klasat kanë kompjuterë dhe të lidhur në internet. E gjithë kjo ka për qëllim që pjesëmarrësit të ndjehen më të rehatshme, sepse në këtë mënyrë mësimi kryhet me sukses.

Ajo për të cilën ne jemi shumë krenar është që në një vit kalendarik kalon një numër i madh i pjesëmarrësve!

Kurset tona të gjuhës janë të dizajnuara për fëmijët e moshës parashkollore dhe të moshës shkollore të fëmijëve, nxënësve të shkollave të mesme dhe të rriturit. Varësisht nga nevojat e nxënësve, kurset mund të drejtohen nga një person, dy  ose për grupe të 3-12 pjesëmarrës. Dinamika e mësimdhënies është e përshtatur për nevojat e pjesëmarrëseve së gjuhës në mënyrë që ata mund të zgjedhin nëse do të vijojnë një kurs klasik që mbahet 3herë në javë nga 60 minuta ose dy herë në javë nga 90 minuta,  kurs të përshpejtuar apo individual i cili mbahet tri ose më shumë herë në javë dhe të fundit për aq kohë sa ka nevojë studenti. Kurset grupore për fëmijë organizohen 3 here  në javë nga 60 minuta, Kohëzgjatja e kurseve të përgjithshme për të rriturit është 4 deri në 5 muaj, varësisht nga niveli, ndërkaq kurset për fëmijë, mbahen gjatë tërë vitit shkollor. Parashikohen 2 nivele  gjatë vitit shkollor.

 ELC, në procesin mësimor ofron programet dhe materialet mësimore të botuesve të njohur britanik: Express Botime, Richmond Botime, Marshall Cavendish ELT, Longman, Oxford University Press Të gjitha programet janë te përcjellura me audio dhe video pajisje.

Cilësia e mësimdhënies konfirmon bashkëpunimin e suksesshëm me shumë klientë dhe me pjesëmarrjen i një numri të madh të vijueseve, në të gjitha këto vite

 Gjatë realizimit të programeve respektohen standardet evropiane për mësim dhe ushtrimin e gjuhëve të huaja duke marr parasysh moshën dhe njohurinë e vijuesit.

Klasifikimi i niveleve të ELC